Mô tả Cạo khô Wahl Finale (Shaver):      

Mô tả Tông đơ Wahl – 100 Year Cordless: Tông

Tông đơ Wahl Detailer Gold (tông dây) 1. Giới thiệu

Tông đơ Wahl Magic Cordless (tông đơ pin): 1. Giới

Tông đơ Wahl Senior không dây: Tông đơ Wahl Senior không

        Tông đơ Wahl Super Taper (tông